ผบ.ทบ.ยันทหารไม่ทำร้ายประชาชน

ผบ.ทบ.ยันทหารไม่ทำร้ายประชาชน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวในระหว่างการเป็นประธาน การประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ประจำเดือน มิ.ย. โดยชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพล โดยเฉพาะพลทหาร และนายสิบที่
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทน และมีวินัย จนทำให้สถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลาย และกลับสู่ภาวะปกติ พร้อมยืนยันว่า กองทัพปฏิบัติตามจุดยืนเดิมมาโดยตลอด คือ ไม่ทำร้ายประชาชนไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และปฏิบัติตามบทบาทของกองทัพที่ต้องสนับสนุนการบริหารราชการของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากนี้กองทัพจะเร่งทำความเข้าใจกับประชาชน และสร้างความสามัคคี ตามนโยบายความปรองดองของรัฐบาล นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้เร่งรัดการปฏิบัตงานในด้านต่างๆ ของรัฐ ร่วมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาและช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะด้านนโยบายการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งการพลิกฟื้นผืนป่าและการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง รวมทั้งให้แก้ปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์รั้วชายแดนโดยไม่ให้มีการลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศ