กลต.ให้ต่างชาติจดทะเบียนตลาดหุ้นไทยได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต.ครั้งที่ 6/53 เห็นชอบนโยบายที่จะเปิดให้บริษัทต่างประเทศที่ไม่เคยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งใดมาก่อน สามารถออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นแห่งแรก (primary listing) ได้ ทั้งนี้ สำหรับแนวทางการอนุญาต 1.จัดตั้งอยู่ในประเทศที่มีมาตรฐานของกฎหมายและกฎเกณฑ์เป็นที่ยอมรับได้ในด้านการคุ้มครองผู้ลงทุน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด โดยหน่วยงานทางการของประเทศดังกล่าวมีข้อตกลงกับไทยในด้านการตรวจสอบและแลกเปลี่ยนข้อมูล 2. เป็นบริษัทขนาดใหญ่ โดยพิจารณาจากมูลค่าตามราคาตลาด ซึ่งอาจผ่อนปรนขนาดบริษัทได้ หากเป็นบริษัทที่มีรัฐเป็นผู้ถือหุ้นหลักและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ หรือเป็นบริษัทร่วมทุนไทย และ 3.วงเงินการระดมทุนจะอยู่ภายใต้กรอบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดสรร

ด้าน นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า การเปิดให้มีหุ้นของบริษัทต่างประเทศจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทย จะทำให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกมากขึ้น และทำให้ตลาดทุนไทยเป็นที่รู้จักและมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทที่น่าจะเข้ามาได้ก่อนอาจเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจ เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่ตั้งอยู่ในประเทศแถบอินโดจีน