พัฒนาการสุรินทร์ เผย ประชาชนใน 10 อำเภอของ จ.สุรินทร์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เผย ประชาชนใน 10 อำเภอของจังหวัดสุรินทร์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนอำเภอที่มีคุณภาพชีวิตลดลง มี 4 อำเภอ นายกสิณ นวลโคกสูง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือ จปฐ ประจำปี 2553 ระหว่างเดือนมกราคม เมษายน 2553 ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลจากเขตชนบทพื้นที่ อบต. และเทศบาลที่ยกฐานะจาก อบต. จากครัวเรือนที่มีอยู่จริง 222,940 ครัวเรือน 2,095 หมู่บ้าน 158 ตำบล 17 อำเภอ พบว่า อำเภอที่มีจำนวนตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองสุรินทร์ ไม่บรรลุเป้าหมายถึง 18 ตัวชี้วัด ส่วนอำเภอที่มีตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมายน้อยที่สุด คือ อำเภอลำดวน ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 32 ซึ่งหมายถึง ตัวชี้วัดด้านคนในครัวเรือนไม่ติดสุรา สำหรับผลการสำรวจด้านคุณภาพชีวิตของชาวสุรินทร์ พบว่า อำเภอที่มีประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มี 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าตูม ปราสาท ศีขรภูมิ รัตนบุรี สำโรงทาบ จอมพระ ลำดวน บัวเชด ศรีณรงค์ และโนนนารายณ์ ส่วนอำเภอที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ลดลง มี 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสนม กาบเชิง ชุมพลบุรี และพนมดงรัก และมี 3 อำเภอที่คุณภาพชีวิตของประชาชนคงที่ ได้แก่ อำเภอเมืองสุรินทร์ สังขะ และเขวาสินรินทร์