ครม.เด้งเลขาฯอาชีวะตั้งศศิธาราแทน

ครม.เด้งเลขาฯอาชีวะตั้งศศิธาราแทน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ. ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. มีมติแต่งตั้งให้ นายกมล รอดคล้าย ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และให้ น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ที่ปรึกษานายกฯ ฝ่ายข้าราชการ ประจำสำนักงานเลขาธิการนายกฯ ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังรับทราบการแต่งตั้งข้าราชการ การเมือง โดยให้ ร.อ.เชษฐ์ รมยะนันทน์ เป็นรองเลขาธิการนายกฯ ฝ่ายการเมือง ของรองนายกฯ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์

นอกจากนี้ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบวาระแห่งชาติส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตของคนไทย ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม เสนอ โดยมุ่งเน้น 3 ยุทธศาสตร์ในการปลูกฝังจิตสำนึก ผนึกกำลังทุกภาคส่วน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากร โดยมีเป้าหมายให้คนไทยมีคุณธรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น หรือ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปดูแลในรายละเอียด นอกจากนี้ที่ประชุม ครม.ยังอนุมัติพัฒนาสุกรทั้งระบบ ในวงเงิน 1,300 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการขยายตลาดส่งออก