3 รมต.ร่วมกิจกรรมวันดื่มนมโลก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ การบริโภคนม และให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของนม ให้แก่ สาธารณชน เนื่องในวัน
ดื่มนมโลก หรือ World Milk Day ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มิ.ย. ของทุกปี ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. เพื่อรณรงค์ให้คนไทย ดื่มนม และเสริมสร้างสุขภาพที่ดี โดยมีกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการปลุกกระแสการดื่มนมที่ผลิตจากนมโคสดแท้ การให้
ความรู้เกี่ยวกับคุณค่า และประโยชน์ของนมกับเด็กนักเรียน รวมถึง การแจกนมให้กับ สื่อมวลชนและข้าราชการที่ปฏิบัติงาน ภายในอาคารรัฐสภาด้วย