อบต.หนองปากโลงผุดผู้นำเยาวชนสร้างสามัคคี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล นายก อบต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม เปิดเผยว่า ปัจจุบันการบริหารราชการในระดับตำบล มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ดูแล รับผิดชอบในฝ่ายปกครอง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนที่มาจากประชาชนที่เป็นผู้ใหญ่ ไม่มีตัวแทนจากเด็ก เยาวชน จึงทำให้ไม่มีเวทีสำหรับเยาวชน เพื่อแสดงความคิดเห็นเท่าที่ควร แต่การปกครอง และบริหารงานต่างๆ จำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็น จากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องให้เยาวชน ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในทุกเรื่อง

นายสรศักดิ์ กล่าวต่อว่า ทาง อบต.หนองปากโลง จึงได้มีการเลือกตั้งผู้นำเยาวชนขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เยาวชน มีส่วนร่วมในการปกครอง และการบริหารในระดับท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริม และพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำให้กับเยาวชน นอกจากนี้ เยาวชนจะได้ดูแลเยาวชนด้วยกันเอง และทำให้เกิดความรักความสามัคคีกัน ตั้งแต่ในวัยเด็กต่อไป