เผย 7 รายชื่อป.ป.ช.คนใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ตามที่คณะกรรมการสรรหา กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามรัฐธรรมนูญมาตรา246 วรรคสอง และมาตรา 205 เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น กรรมการ ป.ป.ช. แทน น.ส.สมลักษณ์ จัดกระบวนพล ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์

โดยจากการเปิดรับสมัครของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ จนถึงวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร คือ วันที่ 31 พ.ค. มีผู้มาสมัครรวมทั้งสิ้น 7 คน ได้แก่ นายปรีชา เลิศกมลมาศ อดีตเลขาธิการ ป.ป.ช. นายวิสัย พฤกษะวัน อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นายกุลพัชร์ อิทธิธรรมวินิจ ผู้พิพากษาอาวุโสศาลจังหวัดตลิ่งชัน พล.ท.ศานิต สร้างสมวงษ์ หัวหน้าตุลาการศาลทหาร กรมพระธรรมนูญ พล.อ.อ.อดิเรก จำรัสฤทธิรงค์ ข้าราชการบำนาญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ต.อ.ยุทธบูล ดิสสะมาน อดีตเลขาธิการ ป.ป.ง.ดร.จงจิตต์ หิรัญลาภ ระดับ 10 โดยในวันที่ 8 มิ.ย.นี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้นัดประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร และลงมติผู้สมัครให้เหลือ 1 คน รวมทั้งพิจารณารายงานคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอต่อประธานวุฒิสภาต่อไป