สพภ.ขยายความร่วมมือ 6 หน่วยงาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ

สพภ.ขยายความร่วมมือ 6 หน่วยงาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

            สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ ร่วมกับ 6 หน่วยงานเครือข่าย เพื่อรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศให้ครอบคลุมมากขึ้น เผยแพร่ผ่าน www.thaibiodiversity.com

            นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริหาร สพภ. กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศครั้งนี้ เป็นการขยายความร่วมมือไปยัง 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมประมง, กรมการข้าว, องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์, โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยที่แต่ละหน่วยงานได้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเก็บบันทึกข้อมูลไว้ เข้าสู่ระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลที่ สพภ. ได้พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิตของประเทศไทยที่ครอบคลุม เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพผ่านเว็บไซต์ www.thaibiodiversity.org หรือเชื่อมโยงผ่านเว็บไซต์ของ สพภ. www.bedo.or.th

          ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าว เป็นการขยายความร่วมมือต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ ระยะที่ 1 ที่ สพภ. ได้ร่วมกับ 10 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรมป่าไม้, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, องค์การสวนพฤกษศาสตร์, กรมวิชาการเกษตร, สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
ปัจจุบัน ระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ มีสถานภาพข้อมูลทรัพยากรชีวภาพในระบบจำนวน 41,621 รายการ แบ่งเป็น พืช 26,977 รายการ สัตว์ 11,294 รายการ และจุลินทรีย์ 3,350 รายการด้วยกัน