ศธ. เร่งรัด 9 ยุทธศาสตร์ ผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงศึกษาธิการ เร่งรัด 9 ยุทธศาสตร์ ผลิตและพัฒนากำลังคนในแผนปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 เพื่อเตรียมกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ หลังพบปัญหาการขาดแคลนแรงงานและว่างงานเรื้อรัง นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการเปิดการประชุมประชาพิจารณ์โครงการศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ ว่า การประชุมประชาพิจารณ์ครั้งนี้ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและจัดทำยุทธศาสตร์ความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ ซึ่งจากผลการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการกำลังคนในปัจจุบัน พบว่า สถานประกอบการต้องการใช้กำลังคนในระดับสูง เพียงร้อยละ 10 ระดับกลางและระดับต่ำ ร้อยละ 90 แต่ผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กว่าร้อยละ 60 กลับมุ่งศึกษาต่อปริญญาตรี ทำให้ผู้จบระดับปริญญาตรีเข้าสู่ตลาดแรงงานมากที่สุด ส่งผลให้เกิดปัญหาการทำงานต่ำกว่าวุฒิและตกงาน ขณะเดียวกัน ก็ยังมีผู้จบ ปวช. และ ปวส. ว่างงานจำนวนมากแม้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้เพราะปัญหาคุณภาพแรงงานซึ่งไม่ตรงกับความต้องการ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทำยุทธศาสตร์และมาตรการการผลิตและพัฒนากำลังคนไว้ในแผนปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ทั้งสิ้น 9 ยุทธศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ (กรอ.ศธ.) จะประชุมพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ในปลายเดือนเมษายนนี้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด