ผลวิจัยชี้ธุรกิจบริการกระทบสุดจากชุมนุม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางยาใจ ชูวิชา ประธานคณะจัดทำการสำรวจความคิดเห็นประเด็นธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผย ผลสำรวจทัศนะต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่มีผลต่อธุรกิจ พบว่า นักธุรกิจส่วนใหญ่ร้อยละ 61.9 ได้รับผลกระทบ
ทางลบจากสถานการณ์ทางการเมือง โดยภาคบริการได้รับผลกระทบสูงสุด รองลงมาเป็นภาคการค้า และภาคการเกษตร รวมถึงภาคอุตสาหกรรมตามลำดับ และหากการชุมนุมยืดเยื้อไปอีก 1-3 เดือน ผู้ประกอบการร้อยละ 44.64 จะได้รับผลกระทบมาก ร้อยละ 37.68 ได้รับผลกระทบในระดับปานกลางโดยร้อยละ 31 เห็นว่า ทำให้ยอดขายลดลง ร้อยละ 14.2 เห็นว่าทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น จึงยังชะลอการลงทุนและไม่ขยายตลาดการค้า

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทั้ง 2 ฝ่าย โดยร้อยละ 63.7 เห็นควรให้มีการเร่งเจรจาให้ได้ข้อยุติ ร้อยละ 25.4 เห็นว่า ไม่ควรใช้ความรุนแรงระหว่างการชุมนุม ร้อยละ 5.2 เห็นควรให้นึก
ถึงประโยชน์ของประเทศก่อน ประโยชน์ส่วนตัว และร้อยละ 5.7 เห็นว่า ควรยกเลิกการชุมนุม หรือยุบสภา

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด