เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ยื่นขอรับประเมินความพร้อมขอรับถ่ายโอนโรงเรียนพุทธอุทยาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ยื่นขอรับประเมินความพร้อมขอรับถ่ายโอนโรงเรียนพุทธอุทยาน นางปุณณดา แก่นสาร รองนายกเทศมนตรี เมืองอำนาจเจริญ กล่าวว่า ตามที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้ยื่นคำร้องขอรับการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553 โดยได้ยื่นขอรับการประเมินความพร้อมขอรับถ่ายโอนโรงเรียนพุทธอุทยาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของสถานศึกษาดังกล่าวแล้ว ไม่เป็นสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอสงวน จึงได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2553 และคณะกรรมการการประเมินความพร้อมได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการประเมินความพร้อมแล้วเมื่อ วันที่ 11 มีนาคม 2553 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ โดยมีมติที่ประชุมให้ประเมินความพร้อมถ่ายโอนสถานศึกษา ในวันที่ 15 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญที่ผ่านมา

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด