จ.ตราด วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตราด จัดกิจกรรรม วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ อสม.ผู้เปรียบเสมือนกำลังสำคัญในการดำเนินงานในชุมชน นายแพทย์กฤษณ์ ปาลสุทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดจัดกิจกรรม วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ภายใต้ชื่องานเสริมสร้างความรู้เครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดตราด ประจำปี 2553 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ อสม.ผู้เปรียบเสมือนกำลังสำคัญในการพัฒนางานจากนโยบาย สู่การดำเนินงานในชุมชน พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจ และพบปะเครือข่ายอสม.ทั้งจังหวัดตราด ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ มีอสม.เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 4,092 คน โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การร่วมร้องเพลงมาร์ช ,นิทรรศการความรู้ภารกิจของ อสม.,กิจกรรมการแสดงบนเวที ,การจับฉลากของรางวัล และพิธีมอบรางวัลอสม.ดีเด่น ด้านสาธารณสุข จำนวน 9 สาขา ได้แก่ สาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ คือนางสุวรรณ อุยะดง อำเภอบ่อไร่ สาขาสุขภาพจิตในชุมชน คือนางเฟื่องฟ้า คลาดแคล้ว อำเภอเมือง สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน คือนายจำเป็น สายสังข์ อำเภอบ่อไร่ สาขาคุ้มครองผู้บริโภค คือนางบุญชุบ รอดคลองตัน อำเภอเมือง สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน คือนางสุรภา ศักดิ์แพทย์ อำเภอเขาสมิง สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คือนางวันทนา บำรุงพงษ์ อำเภอเขาสมิง สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ คือนางดรุณี แสงคล้อย อำเภอบ่อไร่ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน คือนางพิกุล เหล่าหวานนอก อำเภอเขาสมิง สาขานมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว คือนางมารีนี วิรัญโท อำเภอแหลมงอบ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด