ร.ร. เขาสมิงวิทยาคม เปิดโปรแกรมหลักสูตร EIS เน้นการสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาตร์และวิทยาศาสตร์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม เปิดโปรแกรมหลักสูตร EIS เน้นการสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมนักเรียนสู่ระดับสากลพร้อมเน้นให้มีคุณธรรมเพื่อเป็นคนดีของสังคม นายพิริยะ เอกปิยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม เปิดเผยถึงนโยบายการพัฒนาโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ว่า การพัฒนาการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งในโรงเรียนมีกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนได้ปฏิบัติและทดลองจริง และสอนให้นักเรียนมีคุณธรรมเพื่อเป็นคนดีของสังคมควบคู่กับการสอนทางวิชาการ ซึ่งโรงเรียนได้เห็นความสำคัญของการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาที่เป็นสื่อสากลคือ ภาษาอังกฤษ โดยจัดโปรแกรมหลักสูตร EIS ( อีไอเอส) จะสอนภาษาอังกฤษเป็นวิชาหลักและสอนวิชาสากลทั่วไป ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อให้เด็กเตรียมตัวสู่ระดับสากลในอนาคตซึ่งจะเปิดสอนในเทอมหน้า ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมบุคลากรเป็นเวลา 6 เดือนแล้ว ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ดนตรี กีฬา และกิจกรรมส่งเสริมอื่น ๆ จะเน้นคุณธรรมความดีให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และการกระทำต่าง ๆ ต้องอาศัยความร่วมมือและความสามัคคีของนักเรียนเพื่อฝึกเด็กให้นับถือการกระทำความดี เป็นคนดีของสังคมมากกว่าวัตถุสิ่งของที่มอมเมาเยาวชนไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด