ตลท. แจ้งปรับย้ายหมวดธุรกิจของ CPF

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) ได้ขอให้ตลาดหลักทรัพย์ พิจารณาย้ายหมวดธุรกิจของบริษัท จากหมวดธุรกิจการเกษตร เป็นหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท และสัดส่วนโครงสร้างรายได้ จากธุรกิจอาหาร ซึ่งสูงกว่ารายได้จากธุรกิจการเกษตร

ตลาดหลักทรัพย์ ได้พิจารณาโครงสร้างรายได้ และลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทแล้ว จึงเห็นควรปรับย้ายหมวดธุรกิจของ CPF จากหมวดธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) เป็นหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) ตามที่บริษัทขอมา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553