อาชีวะขยายรร.ฐานวิทย์สู่ภูมิภาค

เปิดปวช.รูปแบบพิเศษเพิ่ม4แห่ง

ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ดำเนินโครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รูปแบบพิเศษ โดยนำร่องทดลองจัดการเรียนการสอนสาขาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จ.ชลบุรี มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 นั้น ในปีการศึกษา 2553 นี้ สอศ.ได้รับงบประมาณภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2553-2555) เพื่อขยายโครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ไปยังสถานศึกษาในสังกัดเพิ่มอีก 4 แห่ง ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ในวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี สาขาธุรกิจท่องเที่ยว ในวิทยาลัยเทคนิคพังงา สาขาเทคโนโลยีอาหาร ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี และ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จะเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนสถานศึกษาละ 30 คน โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ จบชั้น ม.3 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 หรือเทียบเท่ามีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 สนใจด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งนักเรียนที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่วิทยาลัยโดยตรง.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด