โอดระบบกำกับคุณภาพอุดมฯเป็นง่อย

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า จากการที่ตนมานั่งในตำแหน่งประธาน กกอ. พบว่า การอุดมศึกษาไทยในปัจจุบันประสบความสำเร็จในการเปิดกว้างการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีมหาวิทยาลัยรัฐและวิทยาลัยเอกชนเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ไม่ประสบความสำเร็จในการกำกับให้เกิดคุณภาพ ซึ่งส่วนตัวตนมองว่าวิธีการกำกับคุณภาพการอุดมศึกษาที่ผ่านมาเป็นวิธีการที่ใช้ไม่ค่อยได้ผล เพราะใช้การบังคับใช้กฎหมายเป็นหอ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก็ไม่ใช่กลไกเดียวในการกำกับคุณภาพ ยังมีกลไกอีกกว่า 40 องค์กร โดยองค์กรที่มีอิทธิพลที่สุดก็คือ สำนักงบประมาณ เพราะเป็นหน่วยที่สนับสนุนงบประมาณ

โดยส่วนตัวเห็นว่า หากมีการปรับการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ และมีการจัดสรรงบฯ หรือทรัพยากรอย่างสมเหตุสมผลจะช่วยกำกับ คุณภาพการอุดมศึกษาได้ แต่ปัจจุบัน สกอ.ไม่ สามารถกำกับผ่านการจัดสรรงบฯได้ ทำได้เพียงกำกับผ่านกฎเกณฑ์ซึ่งป็นอำนาจตามกฎหมาย แต่บางมหาวิทยาลัยก็ไม่ปฏิบัติตาม จึงมีมหาวิทยาลัย ที่เปิดหลักสูตรบิด ๆ เบี้ยว ๆ ออกมาให้เห็นอยู่ แสดงให้เห็นว่าวิธีการกำกับที่ผ่านมายังไม่มีประสิทธิภาพพอ ตัวกำกับระบบเหมือนเป็นง่อย ซึ่งขณะนี้ กกอ.กำลังหาทางทำให้การกำกับดูแลระบบการอุดมศึกษาเพื่อทำให้การอุดมศึกษามีคุณภาพมากขึ้น ประธาน กกอ. กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด