สถิติจันทบุรีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัด วันนี้ (15 มี.ค.53) ที่ห้องณุลักษณา โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดเก็บข้อมูลสถิติและตรวจติดตามประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ที่สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรีจัดขึ้น เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรี จำนวน 100 คน มีความรู้พื้นฐาน นำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ รวมทั้งนำไปพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพต่อไป รวมทั้งให้ส่วนราชการต่างๆ ตระหนักและเข้าใจถึงการจัดเก็บข้อมูลสถิติและการตรวจติดตามประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้มอบนโยบายในการจัดทำแผน โครงการของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เข้ารับการอบรม โดยขอให้ส่วนราชการระดมความคิดเห็นเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อาทิ เกษตรปลอดสารพิษ การค้าอัญมณี ชุมชนริมน้ำ และการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด