กรมศิลปากรออกประกาศให้สำนักศิลปากรทั่วประเทศจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยระหว่างที่มีการชุมนุมทางการเมื

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมศิลปากรออกประกาศให้สำนักศิลปากรทั่วประเทศจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยระหว่างที่มีการชุมนุมทางการเมือง นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ได้ออกประกาศคำสั่งไปยังผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 1-15 หัวหน้าหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคดูแลสถานที่ราชการ ตลอดจนทรัพย์สินของทางราชการ ระหว่างสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดง โดยจัดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอาคาร และสถานที่ราชการในพื้นทีรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดเพิ่มความรอบคอบและความระมัดระวังในการอยู่เวรยาม รักษาความปอดภัยในช่วงที่มีการประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศ ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปภายในอาคารสำนักงานหลังเวลาราชการ หรือ ในยามวิกาล ให้ผู้อำนวยการสำนัก และ หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ที่มีความจำเป็นเนื่องจากไม่สะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงาน หรือ พำนักอยู่ในเขตพื้นที่ที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หยุดราชการ ไปจนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2553 โดยให้ถือเป็นการหยุดงานอันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด