ฝายกั้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ บรรเทาภัยแล้ง

ฝายกั้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ บรรเทาภัยแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า จัดโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ แก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พลโท พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาค ที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า จากปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้ง น้ำใช้ในการเกษตรของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จึงได้ริเริ่มโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำเฉลิมพระเกียรติขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

รวมทั้ง เป็นการจัดสรรทรัพยากรน้ำ และรักษาความชื้นให้กับผิวดิน โดยโครงการก่อสร้างเฉลิมพระเกียรตินี้ ได้มุ่งเน้นให้สร้างฝายกั้นน้ำแบบง่าย ๆ จากวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น โดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ และใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ทหาร กับ ราษฎรในพื้นที่เป็นแรงงานหลักในการก่อสร้าง ซึ่งเชื่อว่า จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ และที่สำคัญยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของเจ้าหน้าที่ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในยามที่ประสบปัญหาอีกด้วย