กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จัดโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ แก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดชาย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พลโทพิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า จากปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งน้ำใช้ในการเกษตรของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อฤดูแล้งมาถึง ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จึงได้ริเริ่มโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำเฉลิมพระเกียรติขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งเป็นการจัดสรรทรัพยากรน้ำ และรักษาความชื้นให้กับผิวดิน โดยโครงการก่อสร้างเฉลิมพระเกียรตินี้ ได้มุ่งเน้นให้สร้างฝายกั้นน้ำแบบง่าย ๆ จากวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น โดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ และใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ทหาร กับราษฎรในพื้นที่เป็นแรงงานหลักในการก่อสร้าง ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ และที่สำคัญยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของเจ้าหน้าที่ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในยามที่ประสบปัญหาอีกด้วย แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวอีกว่า การก่อสร้างฝายกั้นน้ำเฉลิมพระเกียรตินี้ ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ทำการก่อสร้างขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้ว 30 ฝาย จากเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 282 ฝาย ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมที่พี่น้องประชาชนจะสามารถใช้น้ำจากฝายฯ เพาะปลูกพืชผล เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครอบครัว อันจะเป็นการสร้างความกินดีอยู่ดีแก่พี่น้องประชาชนต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด