นัดพบแรงงานยะลา19 มีนาคม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา เตรียมจัดงานวันนัดพบแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานในพื้นที่ ในวันที่ 19 มี.ค. 2553 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายเชิดศักดิ์
วิสุทธิกุล จัดหางานจังหวัดยะลา ได้กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการจัดหางาน และส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ถูกเลิกงาน โดยเฉพาะ ผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ที่กำลังเข้าสู่การตลาดแรงงาน
ให้สามารถเลือกสมัครงาน ได้ตามความรู้ ความสามารถ ตามความถนัด และความเหมาะสม มีโอกาสพบปะ และเข้ารับการสัมภาษณ์งานโดยตรงกับนายจ้าง ซึ่งเป็นการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการหางานทำ บรรเทาปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงาน ในระดับหนึ่ง