จ.จันทบุรี จัดอบรมกรรมการหมู่บ้าน อ.แก่งหางแมว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เดินหน้าอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวให้ความรู้ สร้างความสามัคคี ที่หอประชุมอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี นายวิบูลย์ ปั้นศิริ นายอำเภอแก่งหางแมว เป็นประธานเปิดการอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน อำเภอแก่งหางแมว ตามโครงการ อบรมเพิ่มพูนความรู้การพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านจังหวัดจันทบุรี โดย นายเดช จินโนรส นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดจันทบุี นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และคณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าร่วมอบรม 660 คน จาก 5 ตำบล 66 หมู่บ้าน การจัดอบรมครั้งนี้เป็นโครงการระยะที่ 2 ที่สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน สร้างความร่วมมือ ร่วมใจ สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน โอกาสนี้ นายวิบูล ปั้นศิริ นายอำเภอแก่งหางแมว ได้มอบนโยบายด้านการปกครองและการรักษาความสงบ แก่กรรมการหมู่บ้านที่เข้าร่วมประชุม โดยขอให้ทุกคนน้อมนำแนวทางพระราชดำรัสฯ เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต เนื่องจากส่วนใหญ่ชาวอำเภอแก่งหางแมวมีอาชีพทางการเกษตรโดยเฉพาะการทำสวนยาง ถึงแม้ปัจจุบันจะมีรายได้ดีแต่ก็ต้องเก็บออมไว้ใช้ในอนาคต รวมทั้งเรื่องความรักสามัคคี การแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตยขอให้คำนึงถึงความมั่นคงของประเทศเป็นหลัก

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด