กกต.ระนอง จัดโครงการอบรมสื่อมวลชน ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดระนอง จัดโครงการอบรมสื่อมวลชน ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งให้แก่สื่อมวลชนท้องถิ่น ผู้ดำเนินการหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย เพื่อเผยแพร่สู่ประชาชน วันนี้ (10 มี.ค.53) นายภุชงค์ นุตราวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการการมีส่วนร่วม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสื่อมวลชน ส่งเสริมประชาธิปไตยซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ประจำจังหวัดระนอง จัดขึ้นที่ โรงแรมเฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.ระนอง โดยมีสื่อมวลชนในท้องถิ่นทุกแขนง ผู้ดำเนินการหอกระจายข่าว /เสียงตามสาย เครือข่ายภาคประชาชนโครงการตาสับปะรด และนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดระนอง เข้าร่วมอบรมจำนวน 130 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจถึงรูปแบบวิธีการเลือกตั้ง ทราบถึงความผิดบทกำหนดโทษของการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ตลอดจนได้รู้จักและทดลองใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งต้นแบบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปถ่ายทอดสู่ประชาชนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปทุกระดับ รองเลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 กำหนดให้ กกต. มีหน้าที่ส่งเสริมให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ซึ่งสื่อมวลชนเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองไปสู่ประชาชนทุกระดับ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด