เอแบคโพลล์ ระบุ ประชาชนให้คะแนนความสุขเรื่องความจงรักภักดี 9.05 จากคะแนนเต็ม 10

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผลสำรวจเชิงวิจัยความสุขของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(เอแบค) ระบุ คะแนนความสุขของประชาชนต่อความจงรักภักดีมีคะแนนสูงสุด 9.05 จากคะแนนเต็ม 10 และความสุขของประชาชนต่อสถานการณ์การเมืองต่ำสุด 4.95 ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ได้เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจความสุข เรื่อง สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันกับความสุขมวลรวมของคนไทยวันนี้ ใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 1,962 ตัวอย่าง พบว่า ความสุขของประชาชนช่วงหลังคดียึดทรัพย์และไม่มีความวุ่นวายไม่มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นในสังคมไทย ได้คะแนน 7.15 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และเมื่อพิจารณาความสุขของคนไทยในด้านต่าง ๆ พบว่า ความสุขต่อความจงรักภักดีอยู่ที่ 9.05 ในขณะที่ความสุขต่อบรรยากาศของคนในครอบครัวอยู่ที่ 8.31 คะแนน ความสุขต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่พักอาศัยอยู่ที่ 7.11 ความสุขต่อสภาวะเศรษฐกิจครัวเรือน 7.08 ความสุขต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย คนไทย และเด็กไทยในสายตาคนต่างชาติอยู่ที่ 6.18 ความสุขต่อความเป็นธรรม/ไม่เป็นทางสังคมที่ได้รับอยู่ที่ 6.02 ในขณะที่ความสุขต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศอยู่ที่ 5.65 และความสุขของประชาชนต่อสถานการณ์การเมืองอยู่ที่ 4.95 ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยว่า ผลสำรวจดังกล่าวชี้ชัดว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดัชนีความสุขมวลรวมของคนในประเทศเพิ่มสูงขึ้นจากการสำรวจในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มาจากการที่คนไทยเป็นหนึ่งเดียวกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งความรักความเอื้ออาทรของคนในครอบครัว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด