พพ. จับมือ กษ. หนุนพลังงานทดแทน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผย ภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็นรูปธรรม ระหว่างกระทรวงพลังงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า การลงนามในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือการทำหน้าที่กำกับตรวจสอบติดตามการพัฒนาพลังงานทดแทน ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาบุคคลากรด้านพลังงานทดแทนข้อมูลการวิจัย โดยตั้งเมป้าหมายด้านการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ที่จะมีการใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ให้ได้ 600,000 ตันต่อปี ภายในปี 2554 และเพิ่มขึ้นเป็น 1.1 ล้านตัน ภายในปี 2565 การผลิตเอทานอล จะส่งเสริมให้ใช้ มันสำปะหลัง 9,000,000 ตัน ในปี 2565 นอกจากนี้ ในปี 2565 จะมีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า จากโรงงานแสงอาทิตย์ ให้ได้ 2,000 กิโลวัตต์ พลังงานลมให้ได้ 800 เมกะวัตต์ พลังงานน้ำให้ได้ 140 เมกะวัตต์ และพลังงานชีวมวล ให้ได้ 3,700 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม การลงนามในครั้งนี้ถือว่าเป็นไปตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน ระยะ 15 ปี