สพฐ.ตัดสินใจไม่เลื่อนสมัคร น.ร. ม.1-ม.4

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) กรุงเทพมหานคร เขต 1-3 และผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อหา
มาตรการรองรับแก้ปัญหาการรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และม.4 ที่จะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-17 มี.ค. ว่า เนื่องจาก กลุ่ม นปช.จะมีการชุมนุมในบริเวณกรุงเทพชั้นใน ซึ่งมีโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) อยู่จำนวน 12 โรงเรียนเลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า การชุมนุมของ นปช.อาจกระทบต่อการรับนักเรียนของ ร.ร.กลุ่มนี้ โดยเฉพาะ 2 วันแรก คือวันที่ 13-14 มี.ค.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน และผู้ปกครองไม่ต้องเดินทางมาในบริเวณสถานที่ที่มีการชุมนุม สพฐ.จึงกำหนดมาตรการแก้ปัญหา 2 รูปแบบดังนี้ รูปแบบแรก จะทำประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครองสมัครเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนให้มากที่สุด ซึ่งจากการสอบถามความพร้อม พบว่าในจำนวนโรงเรียน 12 แห่งนี้มีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนเบญจมราชาลัย โรงเรียนศรีอยุธยา มีประสบการณ์การ รับสมัครนักเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมาก่อน และมีความพร้อมอยู่ในระดับ 50-90% ส่วนกรณีที่ไม่พร้อมจะสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สพฐ. เปิดโอกาสให้สมัครทางไปรษณีย์ โดยจะต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่
17 มี.ค.นี้