อย. ลงพื้นที่เกาะกูด เยี่ยมชมการแปรรูปอาหารทะเล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เกาะกูด เยี่ยมชมการแปรรูปอาหารทะเล นายแพทย์พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังหลังนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการแปรรูปอาหารทะเล ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเล บ้านคลองเจ้า เกาะกูด จังหวัดตราด ว่า เป็นการรวมตัวกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 7 กลุ่ม ร่วมกันผลิตอาหารทะเลแปรรูป ได้แก่ ปลาหมึก กะปิ ปลาเค็ม กุ้งหวาน ส่งจำหน่ายสู่ผู้บริโภคทั้งในจังหวัดตราด และกรุงเทพฯ รวมทั้งมีนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวบนเกาะกูด ให้ความสนใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนจำนวนมาก ทำรายได้หลักให้แก่ครอบครัวและชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนนี้ได้รับรางวัลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย ที่ผ่านมา อย. โดยศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (ศพช.) ได้ดำเนินการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้ด้วย เพื่อสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ให้บริโภคได้อย่างปลอดภัย ไม่ใส่สารปนเปื้อนในอาหาร ไม่ว่าจะเป็นฟอร์มาลีน บอแรกซ์ เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (วสช.) ให้มีศักยภาพด้านการผลิตที่มีมาตรฐาน สามารถพัฒนากระบวนการผลิต ทั้งด้านสถานที่และบุคลากร ตลอดจนสนับสนุนให้สังคมมีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีมาตรฐานทั้งในส่วนของการบริโภคและในภาคพาณิชย์ อย.คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปทุกชนิดต้องได้คุณภาพมาตรฐาน ปราศจากสารปนเปื้อน สิ่งสำคัญคือผู้ประกอบการด้านอาหารต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตอาหารอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ในปี 2553 นี้ อย.จะมีการมอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ให้แก่ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอีกเช่นเคย หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ขอให้แจ้งร้องเรียนด้วยตนเองมาได้ที่ ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชั้น 1 ตึก อย. หรือสายด่วน อย. 1556

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด