สปข.5 สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 56 ปี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 56 ปี นายสุริยงค์ หุณฑสาร ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ในวันที่ 24 มีนาคมนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 ครบรอบก่อตั้ง 56 ปี ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมงานครบรอบรวม 2 วัน ในวันที่ 23 และ 24 มีนาคมนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นไปสู่สำนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ มีการจัดกิจกรรมทั้งงานด้านวิชาการ งานปนะชุมสัมมนา นิทรรศการด้านสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการนำเสนอผลงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั้ง 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน รวมทั้งมีการแสดงภาคบันเทิง การแสดงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายด้วย ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กล่าวด้วยว่า การจัดงานครบรอบ 56 ปีครั้งนี้ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ แต่ผู้ที่มาเยี่ยมชมจะได้รับสิ่งดีๆ มีประโยชน์อย่างแน่นอน สำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่จัดแสดงในงาน ประกอบด้วย โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวพระราชดำริ นิทรรศการของสำนักป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 นิทรรศการ สปสช.เขต 11 นิทรรศการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบูธ การให้บริการตรวจโรคและให้วัคซีนป้องกันโรคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด