คค.เร่งพัฒนาโครงการทางหลวงเพื่อชุมชน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวีระ เรืองสุขศรีวงศ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 53 กรมทางหลวง มีโครงการทางหลวงเพื่อชุมชน 76 โครงการ งบประมาณ 1,200 ล้านบาท โดยได้ลงนามเซ็นสัญญาไปแล้ว 70 โครงการ เป็นเงิน 1,500
ล้านบาท งบประมาณ 95 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันชุมชนต้องการให้มีการพัฒนาโครงการทางหลวงเพื่อชุมชน กว่า 900 ชุมชน 750 โครงการ วงเงินงบประมาณ 1,200 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม โครงการทางหลวงเพื่อชุมชน เป็นการพัฒนาทางหลวงให้ใกล้เคียงกับความเป็นอยู่ของสังคมไทย โดยให้การก่อสร้างกระทบวิถีชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด และต้องการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนให้เบ็ดเสร็จ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน