วิทยาลัยชุมชนตราด เชิญชมการจัดนิทรรศการ"สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาชุชน 7 มี.ค.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วิทยาลัยชุมชนตราด เชิญชมการจัดนิทรรศการ "สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชน 7 มี.ค.นี้ (6 มี.ค.53)นางกรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เปิดเผยว่า วิทยาลัยชุมขนตราด ได้กำหนดจัดงานนิทรรศการ "สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชน โดยมีการแสดงผลงานของนักศึกษาหลักสุตรอนุปริญญา 3 สาขา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การปกครองท้องถิ่น และการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งผลงานการจัดหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและมุ่งเน้นให้เยาวชนมีโอกาสได้ร่วมพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตนอย่างเป็นรูปธรรม ในวันที่ 7 มีนาคม 2553 เวลา 09.30 น. สนามฟุตบอลวิทยาลัยชุมขนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด จึงขอเชิญชวนประชาชน ผู้ปกครอง นักเรียนและเยาวชนร่วมชมผลงานเพื่อให้กำลังใจแก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด