พ.ม ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดยุทธศาสตร์การดูแลปัญหาเด็กตั้งครรภ์ในวัยเรียน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดยุทธศาสตร์การดูแลปัญหาเด็กตั้งครรภ์ในวัยเรียน นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและครอบครัว (ส.ค) กล่าวถึงกรณีปัญหาเด็กตั้งครรภ์ในวัยเรียน ว่า ในปัจจุบันปัญหาดังกล่าวมีเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จึงได้มอบหมาย ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานที่จะดูแลปัญหาดังกล่าว โดยทาง สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้จัดการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน มากกว่า 50 หน่วยงาน ในการร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เด็กและเยาวชน มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และเด็กที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน โดยได้มีการแบ่งกลุ่มเด็กและเยาวชนออกเป็น 4 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกคือ กลุ่มเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงและเป็นกลุ่มที่เริ่มรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ โดยหน่วยงานที่ดูแลต้องเข้าไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้กับเด็กในกลุ่มนี้ กลุ่มที่สองคือ กลุ่มเด็กที่มีเพศสัมพันธ์ สำหรับกลุ่มนี้จะเป็นการเข้าไปดูแลในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย โดยป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย 2 ประการ คือการตั้งครรภ์ในวัยเรียน และการติดโรคจากการมีเพศสัมพันธ์ กลุ่มที่สาม คือกลุ่มเด็กที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน เป็นการเข้าไปดูแลโดยเฉพาะในกรณีที่ครอบครัวของเด็กรับไม่ได้ และไล่เด็กออกจากบ้าน และสุดท้ายกลุ่มที่ สี่ คือกลุ่มที่เด็กคลอดแล้ว จะดูแลในด้านของสุขสภาวะของทั้งแม่และลูก โดยจะมีการพิจารณาในกรณีที่ครอบครัวไม่รับเลี้ยงเด็กเหล่านี้ว่าจะสามารถ ให้การช่วยเหลือในด้านใดได้บ้าง ทั้งนี้การกำหนดยุทธศาสตร์เหล่านี้จะเป็นการร่วมมือกันกับภาคต่างๆ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เอ็นจีโอ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน ว่าหน่วยงานใดรับผิดชอบในส่วนใดบ้าง และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและดูแลปัญหาดังกล่าวอีกด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด