มท.1ควง รมว.วิทย์ฯ ร่วมงานพัฒนาจังหวัด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกลไกการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีผู้บริหารระดับสูง รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม ทั้งนี้ นายชวรัตน์ กล่าวว่า การทำงานร่วมกันครั้งนี้ เป็นการนำองค์ความรู้สู่ประชาชน
โดยนำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปช่วยในการแก้ไขปัญหา ทั้งการสร้างงานและปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และเป็นการทำงานร่วมกัน ระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด กับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ รวมทั้ง ยังมีส่วนสนุบสนุน
ภารกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้สำเร็จตามเป้าหมาย ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัด ได้อย่างตรงจุด