บุรีรัมย์แล้งหนักภัยพิบัติ12อำเภอแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ล่าสุดได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากภาวะภัยแล้ง 12 อำเภอ จาก 23 อำเภอ คืออำเภอเมือง กระสัง พลับพลาชัย แคนดง ปะคำ นางรอง พุทไธสง คูเมือง บ้านใหม่ไชยพจน์ เฉลิมพระเกียรติ หนองหงส์ และ อำเภอห้วยราช ราษฎรได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำในการทำการเกษตรกว่า 104,000 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำล่อเลี้ยงใกล้แห้งตายเสียหายกว่า 54,000 ไร่

ด้าน นายพรเทพ แสงทอง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่า ล่าสุดทางจังหวัดได้เสนอเรื่องขอฝนหลวงเพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้กับพื้นที่ไร่นาของเกษตรกรในเบื้องตน ขณะเดียวกันทางอำเภอได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่อำเภอละ 500,000 บาท ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎร โดยการนำรถบรรทุกออกไปแจกจ่ายตามหมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ได้แจกจ่ายน้ำไปแล้วกว่า 72,000 ลิตร