อารักษ์ดึงสังคมทำงานอนุรักษ์

นายอารักษ์ สังหิตกุล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมอีโคโมสไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ หรือ International Council on Monuments and Sites : ICOMOS ซึ่งบทบาทหน้าที่ของสมาคมอีโคโมสไทยจะเหมือนกับเอ็นจีโอด้านวิชาการเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม ขึ้นตรงกับอีโคมสสากล ซึ่งการที่ตนเข้ามาดำรงตำแหน่งจะเร่งผลักดันใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.อบรมความรู้เชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากร และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โบราณสถาน 2.ส่งเสริมความรู้ พร้อมการฝึกปฏิบัติจริงให้แก่เด็กและเยาวชนในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรม เช่น วิธีการขุดค้นแหล่งโบราณคดี แนวทางการอนุรักษ์ เป็นต้น และ 3.การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับนานาชาติ ซึ่งนักวิชาการของอีโคโมสไทย จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการทุกประเทศ พร้อมนำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้นักวิชาการ นักศึกษาได้เรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์ของนานาชาติด้วย

อีกสิ่งหนึ่งที่ผมคาดหวัง คือ การสร้างเครือข่ายนักวิชาการ ประชาชน ภาคเอกชน ในการร่วมกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ รวมถึงมรดกโลกให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในวันที่ 11 มีนาคม ผมจะประชุมเครือข่าย คณะกรรมการอีโคโมสไทย เพื่อมอบนโยบายแนวทางการทำงานต่าง ๆ ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่อีโคโมสไทยต่อไป นายอารักษ์ กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด