จ.กาฬสินธุ์ตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งประจำปี 2553 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้ทันท่วงที นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายลักษณะอากาศว่าในเดือนมีนาคมประเทศไทยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้อากาศร้อนอบอ้าวและร้อนจัดในบางพื้นที่ เป็นเหตุทำให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยต้องประสบความแห้งแล้ง และขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค รวมทั้งนำเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณนอกเขตชลประทาน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย การประสานการปฏิบัติ การสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2553 ขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ, หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ทำหน้าที่ อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแล และแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สนับสนุนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อได้รับการร้องขอ เป็นศูนย์กลางในการติดต่อข่าวสารและสถานการณ์ พิจารณาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้าในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง สำหรับปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาว จนถึงวันนี้(4 มี.ค.)อยู่ในระดับ 745.6 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 52 ของความจุอ่าง 1,430 ล้านลูกบาศก์เมตร

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด