ขนส่ง จ.อุทัยธานี ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการชำระภาษีรถ ในโครงการ อบจ.อุทัยธานี สัญจร ประจำปี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ขนส่งจังหวัดอุทัยธานี ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการชำระภาษีรถ ในโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สัญจรประจำปี 2553 นายไพบูลย์ แพรสีเจริญ ขนส่งจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า จังหวัดอุทัยธานีจัดโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีสัญจร ประจำปี 2553 ครั้งที่ 5 ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2553 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือการรับต่อทะเบียนรถตามโครงการดังกล่าว โดยดำเนินการด้านทะเบียนรถเกี่ยวกับการต่ออายุภาษีรถประจำปี ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ประเภทต่างๆ ประกอบด้วย รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนหรือรถเก๋ง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คนได้แก่ รถตู้ และรถปิคอัพ รถบรรทุกส่วนบุคคล ได้แก่ รถปิคอัพ และรถจักรยานยนต์ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี จึงขอเชิญชวนเจ้าของรถไปรับบริการรับชำระภาษีรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2553 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยเตรียมหลักฐานที่ใช้ประกอบการต่ออายุภาษีรถ ได้แก่ ใบคู่มือจดทะเบียน หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน สำหรับรถที่ต้องมีใบรับรองการตรวจสภาพรถ ได้แก่ รถเก๋ง รถปิคอัพ และรถตู้ ที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปีขึ้นไป และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปีขึ้นไป โดยรถที่ขาดต่ออายุภาษีเกิน 1 ปีขึ้นไปไม่ต้องตรวจสภาพรถ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด