จ.น่าน ประกาศให้ 15 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สรุปผลการดำเนินงานความคืบหน้าตามนโยบายรัฐและวาระจังหวัดน่าน พร้อมประกาศให้ 15 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้ง ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมภาคเอกชนทุกภาคส่วน ในการประชุมประจำเดือน เพื่อให้ทุกภาคส่วนรับทราบผลการดำเนินของจังหวัด ตลอดจนการทำงานและแนวทางปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน โดยให้รายงานสรุปผลการดำเนินให้ที่ประชุมทราบ เพื่อขยายผลตามนโยบายของรัฐและวาระของจังหวัดน่าน ซึ่งในที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่าน เพื่อร่วมกันดำเนินงานตามแนวทางโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ให้ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ จังหวัดน่าน ได้ประกาศให้ทั้ง 15 อำเภอ เป็นจังหวัดประสบภัยพิบัติภัยแล้งในทุกพื้นที่ทุกอำเภอแล้ว และได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังสถานการณ์เกี่ยวกับสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเป็นการเร่งด่วน โดยตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน เพื่อรับแจ้งเหตุและเตรียมการช่วยเหลือประชาชน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด