กปภ.ผนึกกำลังช่วยภัยแล้ง ปี 53

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมกับกองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กฟภ. และ ปตท. เตรียมเปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2553 ในวันที่ 4 มีนาคม นี้ โดย กปภ. สนับสนุนน้ำประปาให้กับโครงการฯ เพื่อช่วยผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ นายวิเศษ ชำนาญวงศ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ. เปิดเผยว่า จากวิกฤตการณ์สภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น คาดการณ์ว่าในปี 2553 ประเทศไทยจะประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงและยาวนาน โดยขณะนี้ประชาชนในหลายจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคเริ่มได้รับผลกระทบ กปภ. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการจัดหาน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค จึงดำเนินมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากภัยแล้งแล้วเสร็จ เช่น การขุดลอกแหล่งน้ำดิบ การสำรวจหาแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มเติม การจัดเตรียมกำลังคนและรถยนต์บรรทุกน้ำ การตรวจสอบสภาพเครื่องสูบน้ำและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมและเพียงพอสำหรับการใช้งานตลอดเวลา รวมถึงการตรวจสอบดูแลมาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำประปาอย่างเข้มงวด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังคงร่วมมือกับกองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ดำเนินโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2553 โดย กปภ. จะให้การสนับสนุนน้ำประปาเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงเวลาดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม 2553 ทั้งนี้จะมีการแถลงข่าวเปิดโครงการในวันที่ 4 มีนาคม 2553 เวลา 15.30 น. ณ ห้องรับรอง 212-213 กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพฯ นายวิเศษ ชำนาญวงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. เข้าร่วมโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ปีนี้ เป็นปีที่ 8 เพื่อให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการมีส่วนร่วมบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งให้แก่ประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่บริการของ กปภ. อย่างไรก็ตาม หน่วยงานราชการที่ต้องการบรรทุกน้ำไปช่วยเหลือประชาชนขอให้มีหนังสือแจ้งทะเบียนรถพร้อมชื่อคนขับรถไปยัง กปภ. สาขาที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพบรรทุกน้ำไปขาย อันเป็นการซ้ำเติมประชาชนผู้เดือดร้อน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด