ชลประทานลำปางเตือนเกษตรกรใช้น้ำประหยัด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบัญชา แสนศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง ได้แจ้งให้เกษตรกรทราบว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เกษตรกรควรระมัดระวังการใช้น้ำและใช้อย่างประหยัด เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง ขนาดกลาง 5 แห่ง และขนาดเล็ก 26 แห่งของจังหวัดลำปาง มีปริมาณน้ำ 244.356 ล้านลูกบาศก์เมตร

ซึ่งจะต้องใช้ในการเพาะปลูก อุปโภคและบริโภค รวมถึงการสำรองไว้ในในช่วงที่อาจจะเกิดฝนทิ้งช่วง และถือว่ามีปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ถึงแม้ปัจจุบันยังไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ โครงการชลประทานลำปาง ขอแจ้งเตือนให้กลุ่มเกษตรกรทั้งในและนอกเขตชลประทาน ไม่ควรปลูกพืชฤดูแล้งเกินพื้นที่

มากกว่าที่ปลูกจริงในปัจจุบัน และขอให้งดทำนาปรังครั้งที่ 2 หรือหันไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทน อีกทั้งขอให้ช่วยกันประหยัดน้ำอย่างจริงจัง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนน้ำและ เพื่อให้มีน้ำสำรองไว้ใช้สำหรับทำนาปีในช่วงต้นฤดูฝนของปีนี้ด้วย