ชงครม.คง7มาตรการหลัก

กระตุ้นท่องเที่ยวทั้งระบบ

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม ครม. วันที่ 2 มี.ค. ทาง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเสนอหลักการคงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวไว้ต่อเนื่องอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2554 ดังนี้ 1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นการชั่วคราว 2. ให้ส่วนราชการพิจารณาปรับแผนการฝึกอบรม จัดประชุมสัมมนา และดูงานในประเทศให้มากขึ้น 3. ลดหย่อนค่าประกันการใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ปรบ ธุรกิจโรงแรม 4. ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการขึ้น ลงของอากาศยานและที่เก็บอากาศยาน 5. ลด หย่อนค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติ ร้อยละ 50 สำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศและ คนไทยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 6. ประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยกรณีเกิดจลาจล คนละไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์ ภายในวงเงินงบประมาณ 518 ล้านบาท

7. ให้ผู้ประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่ายการจัดประชุม สัมมนา อบรม และ การจัดการท่องเที่ยวเป็นรางวัลในประเทศแก่พนักงานมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้เต็มจำนวนของที่จ่ายจริง และมอบหมายให้กระทรวงมหาด ไทยเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบ และดำเนินการตามกฎหมายกับสถานที่พักที่ประกอบธุรกิจขัดต่อ พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547 รวมทั้งให้เร่งรัดการออกใบอนุญาตสำหรับผู้มายื่นขอ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด