ประกวดจิตรกรรมปลุกสำนึกหวงแหนชาติ

พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี กล่าวในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โครงการประกวดจิตรกรรมระดับอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เกี่ยวกับช้างไทยว่า การจัดงานมีความสำคัญในด้านการสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมเด็กและเยาวชนไทย ให้มีความรู้แจ้งเกี่ยวกับความสำคัญของช้างในฐานะที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งการสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในลักษณะนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ขาดหายไปจากสังคมไทย เนื่องจากเราให้ความสนใจกับการก่อสร้างสิ่งใหม่ ๆ เห็นความสำคัญในตัววัตถุอาคารมากกว่าองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งหากไม่มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญ ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเป็นชาติไทย ก็ทำให้คนไทยไม่มีความรักและหวงแหนในสมบัติของชาติอย่างแท้จริง โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับจุดกำเนิดของเรา ความเป็นคนไทยตั้งแต่ พ.ศ. 1781 อยู่มาเกือบ 800 ปีแล้วแต่ไม่มีใครเคยรู้เรื่องเหล่านี้ วัดพระแก้วมีความสำคัญต่อบ้านเมืองอย่างไรก็ไม่รู้ โดยเฉพาะเด็กสมัยนี้ไม่เข้าวัดกันแล้ว

คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานคณะกรรมการจัดงานประกวดจิตรกรรมฯ กล่าวว่า ชิ้นงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดจะต้องแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ธรรมชาติและช้างไทย รวมถึงแสดงให้เห็นพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ด้านการอนุรักษ์ช้างไทย โดยเปิดรับผลงานวันที่ 26-28 มี.ค. และประกาศผลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 1 เม.ย. โดยผู้มีสิทธิส่งผลงานต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี สอบถาม โทร. 08-5277-7411, 08-6669-9944 หรือ 08-3112-3787 และ อีเมล : p92184@ live.com

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด