สรรหาอธิการบดีม.ราชภัฏเพชรบูรณ์มิชอบกม.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ในวันนี้ศาลปกครองพิษณุโลก ได้ตัดสินคดีที่ ดร.รังสรรค์ เพ็งพัด กับพวกรวม 3 คน เป็นโจทก์ยื่นฟ้องสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่า ดำเนินการสรรหาอธิการบดี โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยศาลปกครองพิพากษาว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินการสรรหาไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ประกาศแต่งตั้งบุคคลจากหน่วยงานภายนอกให้มีส่วนร่วม และกรรมการสรรหาที่รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินการเกินอำนาจหน้าที่ รวมทั้งกำหนดพิธีการสรรหาอธิการบดี โดยไม่มีส่วนร่วมของบุคคลากรอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น เมื่อการดำเนินการสรรหาไม่ครบถ้วนถูกต้อง จึงมีผลทำให้มติสภาที่แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง จันดา เป็นอธิการบดี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2551 โดยมิชอบ จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนมติดังกล่าว และให้
ดำเนินการสรรหาอธิการบดีใหม่ แต่ทั้งนี้ต้องรอจนกว่าคดีจะถึงที่สุด