ตากเร่งทำความเข้าใจกับประชาชน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชูศักดิ์ อุปนันท์ นายอำเภอเมือง จ.ตาก เปิดเผยว่า หลังจากที่จังหวัดตากมีกลุ่มพลังมวลชนบางกลุ่มมีแนวโน้ม ที่จะรวมตัวกันเคลื่อนไหวทางการเมือง ตามพื้นที่ต่างๆ อาจมีการเคลื่อนย้ายมวลชนออกจากพื้นที่ เพื่อร่วมชุมนุม
ทางการเมือง ทาง กอ.รมน.จังหวัดตาก จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังติดตาม และป้องกันสถานการณ์ความรุนแรงและความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้น ต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ รวมทั้งความเสียหาย
ต่อภาพลักษณ์ และเศรษฐกิจของประเทศ

อย่างไรก็ตาม นายอำเภอเมืองตาก ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกหน่วยงานต้องทำความเข้าใจกับประชาชน ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และต้องร่วมกันป้องกันไม่ให้คนต่างด้าว ร่วมชุมนุมประท้วง โดยชี้ให้เห็นถึงความผิดทางกฎหมายที่ระบุว่า
บุคคลต่างด้าวไม่สามารถเข้าร่วมประชุมประท้วงได้