จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเร่งด่วน ล่าสุดมีพื้นที่ประสบภัยแล้ว 8 อำเภอ 27 ตำ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเร่งด่วน ล่าสุดมีพื้นที่ประสบภัยแล้ว 8 อำเภอ 27 ตำบล 109 หมู่บ้าน บ่ายวันนี้(25 ก.พ.53) ที่ห้องประชุมศาลากลาจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายดำริห์ บุญจริง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้ ซึ่งล่าสุดมีพื้นที่ประสบภัยแล้ว 8 อำเภอ 27 ตำบล 109 หมู่บ้าน คือ อำเภอคีรีรีฐนิคม ไชยา พระแสง เวียงสระ กาญจนดิษฐ์ พนม ท่าชนะ และอำเภอบ้านนาสาร ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 9,902 ครัวเรือน 34,076 คน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 6,285 ไร่ ส่วนมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ นายดำริห์ บุญจริง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีประสบกับความแห้งแล้งตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากฝนทิ้งช่วง ทำให้แม่น้ำลำคลองเริ่มแห้งขอด ซึ่งล่าสุดมีพื้นที่ประสบภัยแล้ว 8 อำเภอ เบื้องต้นทางจังหวัดได้ให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยด้วยการแจกจ่ายน้ำอุปโภค/บริโภค แล้วจำนวน 1,355,051 ลิตร สนับสนุนรถบรรทุกน้ำจำนวน 22 คน ส่วนการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร ได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ จำนวน 4 คัน แจกจ่ายน้ำไปแล้วกว่า 100,000 ลิตร สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ จำนวน 4 เครื่อง ซ่อมสร้างทำนบฝาย 12 แห่ง และขุดลอกแหล่งน้ำ จำนวน 7 แห่ง ในการนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรได้ใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า และขอให้จัดเตรียมหาภาชนะเก็บกักน้ำ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในระยะนี้ด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด