คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ศึกษาดู

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายศุภชัย เหลืองแสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่า คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสวุฒิสภา กำหนดจะเดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และประชุมปรึกษาหารือกับส่วนราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาการศึกษา การเข้าถึงเทคโนโลยี ปัญหาการศึกษาของเด็กด้อโอกาส และกรณียาเสพติดในเยาวชน ปัญหาเด็กมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร และการตั้งครรภ์ ปัญหาความยากจนและการศึกษาของประชาชนตามแนวชายแดน โครงการพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งและปัญหาการถือครองสิทธิในที่ดินและความสัมพันธ์ ไทย ลาว ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโอกาสเดียวกันภาคบ่ายก็จะได้เยี่ยมชมโบราณสถานที่วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้โรงเรียนวัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ อำเภอเมือง และโรงเรียนทองแสนขันวิทยา อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด