อบจ.จันทบุรีประชุมสภาสมัยสามัญ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก มีสจ.เขต ตั้งกระทู้แนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และ แนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน วันนี้ ( 25 ก.พ.53 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2553 โดยมีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุม การประชุมครั้งนี้ มี สจ.เขต 1 อำเภอขลุง นายอิทธิพล เติมแต้ม มีข้อสอบถามถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งนักวิชาการจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีได้ตอบข้อซักถาม แนวทางแก้ไขปัญหาตามกรอบของกฎหมาย ที่สามารถจ้างแรงงานต่างด้าวบริเวณชายแดนได้แต่นายจ้างต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมติของคณะรัฐมนตรี ขณะที่ นางนัทวรรณ ตั้งเกียรติ สจ.เขต 1 อำเภอโป่งน้ำร้อนจะตั้งกระทู้ถาม ผู้บริหาร เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งนายธนพล กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตอบกระทู้ที่ อบจ.กำลังเร่งป้องกันและแก้ไขปัญหา ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในวันนี้ ได้มีการขอญัตติ การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2553 และญัตติการโอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์ของเอกชนที่ขอเช่า อบจ.

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด