UNEPชี้ศก.เอเชียตะวันออกระวังทรุด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากรายงานล่าสุดของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNEP ระบุว่า สิ่งมีชีวิตตามแนวชายฝั่ง รวมถึงระบบนิเวศวิทยาของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากปัญหามลภาวะ การรุกรานของสัตว์ต่างสายพันธุ์ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งเป็นที่พึ่งพิงของประชากรในภูมิภาคกว่า 75 % ขณะที่ 80% ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ(GDP)นั้น มีความเชื่อมโยงกับแหล่งธรรมชาติตามแนวชายฝั่งซึ่งแสดงให้เห็นว่า การทำลายระบบนิเวศน์วิทยาและสภาพแวดล้อมตามแนวชายฝั่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

นอกจากนี้ ทะเลในแถบเอเชียตะวันออกบางแห่งยังเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง และเป็นท่าเทียบเรือประมงที่มีการซื้อขายกันอย่างคึกคักมากที่สุดของโลก ด้วยสัดส่วนผลผลิตด้านอุตสาหกรรมการประมงที่ 50% ของผลผลิตทั่วโลก
และมีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสูงถึง 80% ของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วโลก นอกจากนี้ทางยูเอ็นได้เรียกร้องให้รัฐบาลในเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ประเทศไทย และเวียดนาม ร่วมมือกันรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์