ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 11.55 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2551 2552 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เวลา 16.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2551 2552 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เวลา 15.25 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ นางรัตตินันท์ นิธิโอฬารพงศ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย นำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ชมรมลูกเสือชาวบ้านเขตบางกอกน้อย กับผู้สนับสนุนการจัดงาน "น้ำใจไทยสู่ชายแดน เฝ้าถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานดังกล่าวเพื่อสมทบทุนมูลนิธิ อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เวลา 15.49 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ทรงประกอบพิธีสมรส ประทานแก่คู่สมรส ตามลำดับดังนี้ นายจักรพันธุ์ อิ่มแก้ว กับ นางสาววริฐา สุขวาณิชรัชต์ นายพิชิต อิงค์สาธิต กับ นางสาววรรณียา อัตตาหกุล นายอำนวย บุญญวัฒนชัย กับ นางสาว จิดาภา จงรัตนานนท์ ว่าที่ร้อยตรี ศุภกิตติ์ จันทะ กับ นางสาวขนิษฐา คำเพ็ง นายณพวุฒิ เกิดทรัพย์ กับ นางสาวดวงมณี ประเสริฐน้ำใจ นายมนตรี ไกรทอง กับ นางสาวจิดานันท์ มากไมตรี นายบุญธรรม พรามณ์ประเสริฐ กับ นางสาวกัลยจันทร์ มณีประสิทธิ์ นายธนพงศ์ แจ่มสากล กับ นางสาวขวัญสรวง ลิมปะพันธุ์ ว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงศ์ บรรหารสกุล กับนางสาวศันสนิน มณีประเสริฐ และ นายสิทธิปัฐพ์ มงคลอภิบาลกุล กับ นางสาวธัญพร บุตรขุนทอง เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปในพิธีปิดการแข่งขัน "ฟุตบอลประเพณีสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สนามฟุตบอลติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อนึ่ง เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานแพร่ จังหวัดแพร่ แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ครั้งเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วทรงประเคนเครื่องไทยธรรม ถวายแด่พระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จากนั้น ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภัตตาหาร โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา เพื่อรับรองนักเรียนสามเณรที่เพิ่มมากขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2554 ซึ่งโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา ก่อตั้งเมื่อปี 2500 เดิมชื่อโรงเรียนธรรมราชวิทยา เปิดสอนแผนกธรรมและบาลี ต่อมาได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และจัดการศึกษาแบบศึกษาผู้ใหญ่และพระปริยัติธรรมควบคู่กันไป ซึ่งเมื่อปี 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับไว้ในโครงการตามพระราชดำริ ในการนี้ ทอดพระเนตรการสาธิต การเทศน์มหาชาติแบบพื้นเมืองล้านนา "กันฑ์มัทรี ซึ่งเป็นการเทศน์ในทำนองพายัพ โดยจะจัดเทศน์มหาชาติ ปีละ 1 ครั้ง ในวันลอยกระทง และผลงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เช่น กลุ่มวิชาศิลปะ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังวัดวุฒิมงคล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทรงประเคนเครื่องไทยธรรมถวายแด่พระครูอุดมพัฒนานุยุต เจ้าอาวาสวัดวุฒิมงคล เสร็จแล้ว ทรงพระดำเนินไปยังโรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม ซึ่งเปิดสอนเมื่อพุทธศักราช 2499 โดยรับเยาวชนชายที่กำพร้าและยากจน เข้ามาบรรพชาเป็นสามเณรก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อแบ่งเบาภาระปกครอง ช่วยสืบสานพระพุทธศาสนา และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่มีความรุนแรงมากภายในพื้นที่ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนไว้ในโครงการตามพระราชดำริ เมื่อปี 2552 โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการภัตตาหารเพลและนมผงพระราชทาน และทรงประกอบภัตตาหารเพลถวายสามเณร จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรต้นแหย่ง ที่ทางโรงเรียนอนุรักษ์ไว้ เนื่องจากปัจจุบันมีจำนวนลดลงอย่างมาก และได้พระราชทานพระราชดำริให้โรงเรียนหาแนวทางการอนุรักษ์ต้นแหย่งให้คงอยู่สืบไป ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2503 ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมการเรียนรู้จากครูภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การตีกลองปู่จา การเรียนภาษาล้านนา เป็นต้น ทอดพระเนตรศูนย์สิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินโครงการร่วมใจสืบสานจัดการขยะพัฒนาชุมชน และได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการประกวดโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ และรางวัลชนะเลิศการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สวนพฤกษศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ โดยเน้นกิจกรรมการสืบค้นที่มาจากปอสา พืชท้องถิ่นที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าในการทำกระดาษสาได้เป็นอย่างดี กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาเยอรมันและภาษาจีน พร้อมกันนี้ ทรงพระอักษรจีนเป็นที่ระลึกด้วย สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ พระตำหนัก ธงน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในวันเดียวกันนั้น เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง จากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโครงการชลประทานสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปยังโรงเรียนแนงมุดวิทยา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อทรงเยี่ยมราษฎร และทรงเยี่ยมการดำเนินงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในการนี้ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบ มูลนิธิ พอ.สว. แล้วพระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว.แก่อาสาสมัครฯ และโล่ที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน พระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่ผู้แทนนักเรียน เครื่องนุ่งห่มและยาตำราหลวงแก่คนชรา เสร็จแล้ว ทรงพระดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร และพระราชทานของเล่นแก่เด็กที่เฝ้ารับเสด็จ ต่อจากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้ป่วยโรคลมชัก ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จนหายดีแล้ว เฝ้าแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ซึ่งจังหวัดสุรินทร์นี้ เป็นจังหวัดที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 29 ตั้งแต่ปี 2513 และได้ออกหน่วยให้บริการแก่ราษฎรในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จกลับที่ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ โครงการชลประทานสุรินทร์ อำเภอสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด