จ.นศ ประสบภัยแล้งแล้ว ผวจ.สั่งฝ่ายปกครองลงดูแลประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ขณะพื้นที่การเกษตร ได้มีการประสานชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้ว 26 เครื่องและจะยังขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม จากการที่ นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เดินทางไป สำรวจความเสียหายของนาข้าวของเกษตรกรที่บ้านตรอกแค อำเภอชะอวด ที่บ้านตรอกแค หลังได้รับแจ้งว่านาข้าวของเกษตรในพื้นที่ หมู่ที่ 4,5,6,7,8 และหมู่ที่ 9 ของตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด เสียหายจากสถานการณ์ภัยแล้ง กว่า 1,000 ไร่ จึงได้สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์โดยด่วน เบื้องต้นให้อำเภอชะอวดได้เปิดประตูระบายน้ำจากเขื่อนชลประทานห้วยน้ำใส แก้ปัญหาข้าวนาปรังของราษฎรเสียหาย จำนวน 5 วัน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้น คาดว่ายังคงสามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำนาข้าวได้อีกครึ่งเดือนหากฝนยังไม่ตก นอกจากนั้นยังได้ประสานงานไปยังหน่วยพิทักษ์ไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 นครศรีธรรมราช เพื่อขอฝนหลวง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เบื้องต้นได้มีการสั่งการให้นายอำเภอทุกแห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ลงสำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย และรายงานให้จังหวัดได้ทราบอย่างเร่งด่วน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยจังหวัดได้เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเร่งจัดทำแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมทั้ง เตรียมวัสดุ อุปกรณ์รถน้ำไว้ช่วยเหลือประชาชนหากประสบภาวะวิกฤติภัยแล้ง สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรายงานเกิดภัยแล้งแล้วในพื้นที่ ตำบลนาบอน ตำบลแก้แสน ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 24,836 คน 6,209 ครัวเรือน เบื้องต้น อบต.ในพื้นที่ได้แจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน นางเพ็ญศรี แก้วคุ้มภัย ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เรื่องของภัยแล้งเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยในวันพรุ่งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จะนำเรื่องนี้เน้นย้ำในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ ส่วนภาคบ่ายในเวลา 14.00 น. จะมีการประชุม นายอำเภอ ทอ้งถิ่นจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนพื้นที่ทางการเกษตร สำนักชลประทานได้นำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งยังพื้นที่ที่คาดว่าจะประสบภัยรวม 26 เครื่องแล้ว และยังได้มีการประสานงานเพื่อขอสนับสนุนเพิ่มเติมอยู่

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด