ตั้งที่ปรึกษา รมว.สธ.-ผู้ช่วย รมต.

วันนี้(23 ก.พ.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายวิชัย วนดุรงค์วรรณ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 2553 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบคุณสมบัติของบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ได้แก่ นายธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ได้รับแต่งตั้งลาออกจากตำแหน่งอื่น ๆ ที่เป็นลักษณะต้องห้ามได้ดำเนินการให้เรียบร้อย

นพ.ภูมินทร์ กล่าวว่า ครม.ยังอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอแต่งตั้ง นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ ผอ.สำนักงบประมาณ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 2553 เป็นต้นไป.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด